LOGIN    JOIN    ENGLISH   
   문서자료실
 정책
 ITF
 총무
 조직ITF Home > 문서자료실 ITF

IBF FKSU CA 2022-2023
글쓴이 : 관리자   작성일 : 2021-12-23 조회수 : 386
IBF FKSU CA  2022-2023 협약서와 임금표를 ITF로부터 승인 받았음을 알려드리며,
2022년 1월 1일부터 적용하여 주시기 바랍니다.
1 IBF_FKSU_CA_2022_2023.pdf   2 IBF_FKSU_CA_2022_2023.doc  
부산광역시 중구 충장대로9번길 52 (중앙동4가) 마린센터 2층     TEL) 051-469-0401~3     FAX) 051-464-2762     fksu@chol.com
Copyright 전국해상선원노동조합연맹 All Rights Reserved.