LOGIN    JOIN    ENGLISH   
   연맹소개
 인사말
 약력보기
 주요사업 및 활동
 가맹조합 현황
 연혁
 역대위원장
 임원 및 각 위원 명단
 직제표
 항포구 선원회관 현황
 규약 및 제규정
 UI 자료실
 오시는 길가맹조합 현황 Home > 연맹소개 가맹조합 현황
 
  • 부 산 : 051)469-0401 48936)부산광역시 중구 충장대로 9번길 52 마린센터 201호

  • 인 천 : 032)881-9880 22354)인천광역시 중구 연안부두로 152번길 인천국제선원복지회관

  • 서 울 : 02)716-2764/6  04167)서울특별시 마포구 큰우물로 76번길 고려빌딩 203호
  
고려해운(주)해상연합노조

  · 대표자명 : 배중현
  · 전화번호 : 051)790-2480
  · 주       소 : 48939) 부산광역시 중구 충장대로7 교보빌딩 10층

국적선해운노조

  · 대표자명 : 손명찬
  · 전화번호 : 051)469-8234
  · 주       소 : 48822) 부산광역시 동구 대영로 267 해광빌딩 303호

금양상선노조

  · 대표자명 : 송태홍
  · 전화번호 : 051)462-2641
  · 주       소 : 48952) 부산광역시 중구 광복로97번길 우리은행빌딩 4층

남성연합노조

  · 대표자명 : 하성천
  · 전화번호 : 051)460-2865
  · 주       소 : 48943) 부산광역시 중구 중앙대로42번길5 동주빌딩 3층

SM그룹대한해운연합노조

  · 대표자명 : 김수헌
  · 전화번호 : 051)464-2107
  · 주       소 : 48938) 부산광역시 중구 충장대로5번길 22 SM빌딩 8층

동아탱커(주)선원노조

  · 대표자명 : 정용현
  · 전화번호 : 051)250-0270
  · 주       소 : 48955) 부산광역시 중구 광복로97번길 18, 801호

삼표시멘트해운선원노조

  · 대표자명 : 조은찬
  · 전화번호 : 051)253-3457
  · 주       소 : 49273) 부산광역시 서구 원양로268 삼표시멘트내 신축사무동 2층

동진상선노조

  · 대표자명 : 윤기장
  · 전화번호 : 051)463-6133
  · 주       소 : 48939) 부산광역시 중구 중앙대로94 외환은행 8층

두양연합해운노조

  · 대표자명 : 안하준
  · 전화번호 : 051)464-7140
  · 주       소 : 48818) 부산광역시 동구 중앙대로193 마린리더스타워 502호

부산예부선노조

  · 대표자명 : 공석
  · 전화번호 : 051)413-3332
  · 주       소 : 48936) 부산광역시 중구 충장대로9번길 52 마린센터 b106

부산통선해상산업노조

  · 대표자명 : 김성주
  · 전화번호 : 051)469-2574
  · 주       소 : 48941) 부산광역시 중구 중앙동4가 15-3 세관통선사무실 (충장대로24)

KMI해상연합노조

  · 대표자명 : 최종택
  · 전화번호 : 051)462-6256
  · 주       소 : 48943) 부산광역시 중구 충장대로5번길 22 SM상선빌딩 3층

인천해상선원노동조합

  · 대표자명 : 박창호
  · 전화번호 : 032)881-9880
  · 주       소 : 22136)인천 중구 연안부두로 152 인천국제선원복지회관 204호

신성해원연합노조

  · 대표자명 : 김동명
  · 전화번호 : 051)719-3198
  · 주       소 : 48821) 부산시 동구 중앙대로180번길 13, 1207호

쌍용C&E선원노조

  · 대표자명 : 조현태
  · 전화번호 : 051)660-0550
  · 주       소 : 48929) 부산시 중구 중앙대로95번길 동진빌딩 6층

씨앤에스해상연합노조

  · 대표자명 : 선은현
  · 전화번호 : 051)469-2406
  · 주       소 : 48936) 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 지하1층 106호

SK해운연합노동조합

  · 대표자명 : 김두영
  · 전화번호 : 051)441-9952/3
  · 주       소 : 48936) 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 1103호

우양상선(주)노조

  · 대표자명 : 이무열
  · 전화번호 : 051)640- 9264
  · 주       소 : 48059)부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 센텀IS타워 1310호

인천항만도선선노조

  · 대표자명 : 강덕수
  · 전화번호 : 032)883-8111
  · 주       소 : 22354) 인천시 중구 연안부두로 152, 204호

에이치라인해운해상직원노조

  · 대표자명 : 권기흥
  · 전화번호 : 051)793-1920~2
  · 주       소 : 48943) 부산광역시 중구 대교로 119, 6층

에이치엘에스해원노조

  · 대표자명 : 박현준
  · 전화번호 : 051)442-2501~2
  · 주       소 : 48934)부산광역시 중구 대청로 136 ,6층

전국선원선박관리연합노조

  · 대표자명 : 윤인규
  · 전화번호 : 051)469-9666
  · 주       소 : 48731) 부산 동구 중앙대로 274번길 7-7 유림로미오 11층 1110호

전국선박관리선원노조

  · 대표자명 : 박성용
  · 전화번호 : 051)660- 3500
  · 주       소 : 48934)부산광역시 중구 충장대로 9번길 66번지 한국선원센터 2층

전국해운산업노조

  · 대표자명 : 박은수
  · 전화번호 : 051)465-9155
  · 주       소 : 48924)부산광역시 중구 중앙대로131 대창동1가 센트럴오피스텔808호

중앙상선노조

  · 대표자명 : 황태욱
  · 전화번호 : 070)5138-0268
  · 주       소 : 48934) 부산광역시 중구 충장대로9번길 601호

천경해운(주)노조

  · 대표자명 : 정학희
  · 전화번호 : 051)600- 2239
  · 주       소 : 48936)부산광역시 중구 충장대로 9번길46 관정빌딩 17층

팬오션(주)해상연합노조

  · 대표자명 : 황선운
  · 전화번호 : 051)463- 0176
  · 주       소 : 48938)부산광역시 중구 중앙대로 102 팬오션부산빌딩 9층

(주)KSS&KMI선원연합노조

  · 대표자명 : 문철수
  · 전화번호 : 051)462- 8466
  · 주       소 : 48924)부산광역시 중구 중앙대로 131 센트럴오피스텔 1409호

태영연합노조

  · 대표자명 : 양철호
  · 전화번호 : 051)712-3165
  · 주       소 : 48939)부산광역시 중구 충장대로9번길 7, 303호

(주)한유연합노동조합

  · 대표자명 : 성경모
  · 전화번호 : 052)261-7046
  · 주       소 : 44780)울산광역시 남구 장생포고래로 283

에이치제이중공업준설노동조합

  · 대표자명 : 최경진
  · 전화번호 : 032)881-2114
  · 주       소 : 22769) 인천광역시 서구 북항로 32번안길 35 그리니프라자 305호

코리아씨페어러스연합노조

  · 대표자명 : 이요한
  · 전화번호 : 051)603-4030
  · 주       소 : 48935)부산광역시 중구 충장대로13번길 20 마린페어 3층

항만예인선연합노조

  · 대표자명 : 김진호
  · 전화번호 : 032)889-3395
  · 주       소 : 22354) 인천시 중구 연안부두로 152, 204호

에이치엠엠해원연합노동조합

  · 대표자명 : 전정근
  · 전화번호 : 051)462- 7176
  · 주       소 : 48931)부산광역시 중구 중앙대로 63 부산우체국 보험회관빌딩 6층

흥아연합노조

  · 대표자명 : 김한석
  · 전화번호 : 051)469- 3138
  · 주       소 : 48938)부산광역시 중구 중앙대로 102 PAN OCEAN 빌딩 1401호

강릉해상산업노조

  · 대표자명 : 최성복
  · 전화번호 : 033)662-3882
  · 주       소 : 25418) 강원도 강릉시 주문진읍 해안로 1728

고성해상선원노조

  · 대표자명 : 이종열
  · 전화번호 : 033)682-3240
  · 주       소 : 24713) 강원도 고성군 거진읍 거진항길 46-3

경남해상산업노조

  · 대표자명 : 정정현
  · 전화번호 : 055)243-8883
  · 주       소 : 51719) 경남 창원시 마산합포구 동서동로7

경북선원노조

  · 대표자명 : 김복근
  · 전화번호 : 054)276-2150
  · 주       소 : 37933) 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 호미로 222-1

경주시선원노조

  · 대표자명 : 최용주
  · 전화번호 : 054)744-8533
  · 주       소 : 38125) 경상북도 경주시 감포항구길 34-11 수산인회관 3층

동해선원노조

  · 대표자명 : 강승화
  · 전화번호 : 033)531-3053
  · 주       소 : 25718) 강원도 동해시 일출로 92-18 어업인복지회관2층

목포선원노조

  · 대표자명 : 이동수
  · 전화번호 : 061)242-7654
  · 주       소 : 58759) 전라남도 목포시 해안로 182 여객터미널 311호

전국해원노조

  · 대표자명 : 박희성
  · 전화번호 : 051)248-4281
  · 주       소 : 49254) 부산시 서구 해안새벽시장길 88 남항어선원복지회관 2층

속초해상산업노조

  · 대표자명 : 황종환
  · 전화번호 : 033)632-6179
  · 주       소 : 24883) 강원도 속초시 설악금강대굘93 속초시 선원회관1층

여수해상산업노조

  · 대표자명 : 박세형
  · 전화번호 : 061)663-7234
  · 주       소 : 59760) 전라남도 여수시 어항단지로 82 선원회관

경인해상산업노조

  · 대표자명 : 김경환
  · 전화번호 : 032)883-8951
  · 주       소 : 22349) 인천광역시 중구 축항대로50

저인망선원노조

  · 대표자명 : 서영기
  · 전화번호 : 051)254-6442/4
  · 주       소 : 49253) 부산광역시 서구 충무대로 275-10 수협3층

전국선망선원노조

  · 대표자명 : 윤정규
  · 전화번호 : 051)253-0753/5
  · 주       소 : 49254) 부산시 서구 해안새벽시장길 88 남항어선원복지회관 3층

전국원양산업노조

  · 대표자명 : 박진동
  · 전화번호 : 051)253-3272/5
  · 주       소 : 49273) 부산시 서구 원양로 191 원양선원회관 3층

제주도해상산업노조

  · 대표자명 : 김동윤
  · 전화번호 : 064)784-8075
  · 주       소 : 63280) 제주특별자치도 제주시 임항로85 복지회관1층

해외취업수산노조

  · 대표자명 : 이강봉
  · 전화번호 : 051)464-3548
  · 주       소 : 48936) 부산시 중구 충장대로9번길 52 마린센터 B106호

후포수산노조

  · 대표자명 : 김태중
  · 전화번호 : 054)788-3684
  · 주       소 : 36369) 경상북도 울진군 후포면 울진대게로 176

강원붉은대게통발선원노조

  · 대표자명 : 홍준원
  · 전화번호 : 033)637- 1777
  · 주       소 : 24854)강원도 속초시 청초호반로 201 근로자종합복지관 3층

죽변해상선원노조

  · 대표자명 : 배수봉
  · 전화번호 : 054)781-1248
  · 주       소 : 36315) 경북 울진군 죽변면 죽변항길 151

전국트롤선원노조

  · 대표자명 : 박대희
  · 전화번호 : 051)247-3860/2
  · 주       소 : 49254) 부산시 서구 자갈치로5번길 경해빌딩 5층

충남전북해상산업노조

  · 대표자명 : 이경환
  · 전화번호 : 041)931-7148
  · 주       소 : 33490) 충남 보령시 대천항중앙길48 선원복지회관 2층

완도해상산업노조

  · 대표자명 : 임용주
  · 전화번호 : 061)552-1519
  · 주       소 : 59116) 전남 완도군 완도읍 해변공원로101번길 6-12

 1 
부산광역시 중구 충장대로9번길 52 (중앙동4가) 마린센터 2층     TEL) 051-469-0401~3     FAX) 051-464-2762     fksu@chol.com
Copyright 전국해상선원노동조합연맹 All Rights Reserved.